Welkom op de website van EHBO Maastricht

Lidmaatschap bij KNV EHBO

Leden

De leden zijn in het bezit van een geldig EHBO- diploma, tenzij in bepaalde gevallen, het voltallige bestuur anders beslist, zie hiervoor verenigingsstatuten.
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De leden hebben stemrecht in de Algemene ledenvergadering.

Contributie

De contributie, welke door de leden dient te worden voldaan, wordt jaarlijks bij de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en gaat in bij het eerstvolgende verenigingsjaar.
De leden zijn verplicht de vastgestelde contributie binnen de op het betalingsverzoek gestelde termijn te voldoen.

Verlenging EHBO-diploma

De leden zijn verantwoordelijk voor het geldig houden van hun diploma. De leden dienen - conform de reglementen van het Centraal Bureau van "Het Oranje Kruis"- tenminste het vereiste aantal oefenavonden bij te wonen.

De leden dienen zich voor elk cursusseizoen aan te melden via de website van de KNV EHBO afdeling Maastricht: www.ehbomaastricht.nl

Op basis van aanwezigheid, evenals aangetoonde competenties, wordt het diploma van de leden verlengd. Het bestuur draagt zorg voor de verlenging van de geldigheidsduur van het diploma en/of aantekening. Bij het kwijtraken van het diploma zijn de kosten voor de gediplomeerde.

Onvoldoende aanwezigheid

Indien een verenigingslid het vereiste aantal jaarlijkse oefenavonden niet heeft bezocht is het bestuur niet verplicht een diploma te verlengen. Het niet verlengen van het diploma heeft als consequentie dat de betrokken persoon geen verenigingslid meer kan zijn. Bij daarvoor in aanmerking komende gevallen kan het bestuur van het in dit artikellid bepaalde afwijken.

Gevolgen van niet verlengen diploma

Jaarlijks, aan het begin van het verenigingsjaar, neemt het bestuur een beslissing over het lidmaatschap van leden die meer dan één jaar niet op de herhalingslessen zijn verschenen. Het gevolg van een dergelijke beslissing kan zijn dat het diploma niet wordt verlengd en dat de betrokkene wordt uitgeschreven als lid van de vereniging. Het lid wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Competentietoets

Teneinde alsnog verlenging af te dwingen kunnen de betrokken leden zoals benoemd in artikel 5.3.3 een verzoek indienen om een competentietoets af te leggen, onder vermelding van de redenen van afwezigheid tijdens de reguliere herhalingslessen. Het bestuur beslist of een dergelijk verzoek al dan niet wordt ingewilligd.

Aanmelden van nieuwe leden

Nieuwe leden zijn van harte welkom in onze vereniging. Zij kunnen zich aan te melden via de website: www.ehbomaastricht.nl .

Beëindiging Lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt bij:

  • overlijden van het lid
  • schriftelijke opzegging via het postadres (Postbus 2085 6201 CD Maastricht) 
  • schriftelijke opzegging via een e-mail aan admin@ehbomaastricht.nl .
  • na een bestuursbesluit tot royement van het betreffende verenigingslid

Ereleden

In bijzondere gevallen kunnen leden die een belangrijke bijdrage hebben geleverd in de vereniging benoemd worden tot erelid. Dit geschiedt op voordracht van het bestuur en wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd tijdens een ALV.